Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

Branchegroepen

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) en de Ledengroep Accountants in Business (NBA) behartigen via NBA-VRC de belangen van RC, RA en AA in het financieel management. Onder andere door een grotere bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat vanuit een branchegerichte benadering.

Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen 

De Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen (BGVM) is een groep van financials werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen.

De branchegroep bevordert het kennisdelen en het debat tussen financials werkzaam in financiële functies bij verzekeringsmaatschappijen. Wij doen dit door het signaleren en aankaarten van thema’s die van belang zijn voor het functioneren van leden van NBA-VRC in de verzekeringsbranche.

Wij realiseren onze missie door het uitbrengen van positiedocumenten, artikelen in vakbladen, brochures en interviews. Onderwerpen stellen wij ook ter discussie op nbavrc.nl, via de LinkedIn groep en tijdens seminars en rondetafelbijeenkomsten. De belangrijkste onderwerpen worden verder uitgediept in cursussen en/of opleidingen.

Wij werken regelmatig samen met de toezichthouders, adviesbureaus en branche- en beroepsorganisaties zoals het Verbond van Verzekeraars en het Actuarieel Genootschap.

Meer informatie over de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen.

Branchegroep Publieke Sector

De publieke sector omvat een breed werkterrein van verschillende organisaties:

  • overheidshuishoudingen zoals de rijksoverheid (inclusief agentschappen), provincies en gemeentes, openbare lichamen krachtens gemeenschappelijke regelingen en waterschappen;
  • zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en de overige in artikel 91 Comptabiliteitswet 2001 genoemde lichamen;
  • publiekrechtelijke rechtspersonen en overige maatschappelijke en not-for-profit organisaties.

Hierbij zijn onder andere de volgende deelsectoren te onderkennen: rijk, decentrale overheden, onderwijs, zorg, woningcorporaties en diverse non-for-profit organisaties.

Meer informatie over de Branchegroep Publieke Sector.